Bee swarm simulator [Roblox] – Tiêu diệt commando chick lần thứ 50!Phần thường commando chick gồm có:
+5 lần tiêu diệt:
-13,000 Honey
-1x Glue
-3x Sunflower Seed
-3x Pineapple
-2x Bitterberry
+10 lần tiêu diệt:
-300,000 Honey
-1x [Gold Egg]
-1x Ticket
-4x Sunflower Seed
-4x Pineapples
-3x Bitterberries
+15 lần tiêu diệt:
-100,000 Honey
-1x [Star Jelly]
-1x Ticket
-6x Sunflower Seed
-6x Pineapple
-3x Bitterberry
+20 lần tiêu diệt:
-[10,000,000] Honey
-1x Ticket
-3x Blue Extract
-7x Sunflower Seed
-7x Pineapple
-3x Bitterberry
+25 lần tiêu diệt:
–2,300,000 Honey (Không chắc)
-[100]x Ticket
-7x Sunflower Seed
-7x Pineapple
-3x Bitterberry
+30 lần tiêu diệt:
-[50,000,000] Honey
-10x Stinger
-1x Ticket
-8x Sunflower Seed
-8x Pineapple
-3x Bitterberry
+35 lần tiêu diệt:
-[10,500,000] Honey
-1x Ticket
-0-1x Ant Pass
-9x Sunflower Seed
-9x Pineapple
-3x Bitterberry
+40 lần tiêu diệt:
-[120,000,000] Honey
-10x Stinger
-10x Ant Pass
-1x Ticket
-10x Sunflower Seed
-10x Pineapple
-4x Bitterberry
+45 lần tiêu diệt:
-[25,000,000] Honey
-1x Ticket
-10x Sunflower Seed
-10x Pineapple
-4x Bitterberry
+50 lần tiêu diệt:
-[250,000,000] Honey
-1x [Mythic Egg]
-1x Ticket
-11x Sunflower Seed
-11x Pineapple
-4x Bitterberry
+[100 lần] tiêu diệt(Lv17):
-1x [Star treat]
+Những lần tiêu diệt còn lại:
-Honey, ticket, Sunflower Seed, Pineapple, Bitterberry, Treat, Stinger và nhiều thứ khác!
+Tìm hiểu thêm tại bee swarm wiki:

+Cảm ơn mọi người đã xem video này :3

Nguồn: https://stop-violence.org

Xem thêm bài viết khác: https://stop-violence.org/game/

2 thoughts on “Bee swarm simulator [Roblox] – Tiêu diệt commando chick lần thứ 50!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *